Medezeggenschap

Sinds 1982 is het verplicht voor een school om een medezeggenschapsraad in te stellen. Deze raad bestaat uit ouders en leraren. De medezeggenschapsraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag. Onder het bevoegd gezag vallen het schoolbestuur en de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. Alle belangrijke besluiten van het bestuur, moeten eerst worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Naast de medezeggenschapsraad is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR werkt overkoepelend. In de GMR wordt iedere school vertegenwoordigd door een ouder en leerkracht. Zowel de MR als de GMR hebben in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht.

De MR van de Sint Nicolaasschool komt 3 à 4 keer bijeen. Dit is altijd voorafgaand aan een GMR-vergadering. Elke vier jaar kunnen nieuwe leden worden gekozen ter vervanging van aftredende leden. Hiervoor worden verkiezingen gehouden op school. Ieder lid heeft een zittingsperiode van vier jaar, maar het is mogelijk om dit te verlengen door opnieuw deel te nemen aan de verkiezingen.

De medezeggenschapsraad van De Samensprong bestaat uit de volgende leden:

Namens de ouders:

Mark Runderkamp
Anne Kramer (secretaris)
Jack Leeflang
Diane Plat-Zwarthoed

Namens de leerkrachten:

Regina Steur-Beemsterboer (secretaris)
Lida Schilder-Sier
Pauline Kras
Jerry Runderkamp
 

In Volendam bestaat ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad adviseert op bestuursniveau en werkt overkoepelend voor alle scholen. Iedere school wordt in deze raad vertegenwoordigd door 1 ouder en 1 leerkracht.

Ouderraad

De ouderraad is heel belangrijk voor de school. Zij organiseren en begeleiden verschillende activiteiten op school voor de kinderen en ouders. Ze helpen en ondersteunen leraren. Daarbij bemiddelen de leden van de ouderraad tussen de ouders en de school. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad ook adviseren wanneer dit nodig is.

De ouderraad bestaat uit:

Ingrid Kras (voorzitter) tel. 06-22977062 (7B)
Martine Tuijp – Bond (penningmeester) (1/2D en 4A)
Marieke de Haan (4B en 8B)
Anneke Beemsterboer (1/2A)
Alex Smit (7A)
Leon Smit (7A)
Jenny Bont (6A)
Nelly Guijt (1/2B)
Sharon van Baarsen (1/2C)
Jolanda Zwarthoed (4A)
Sabrina Koning (5A)
Nelleke Zwarthoed (6B)
Denise Ruckert 

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten